Δικαιολογητικά για Αγοραπωλησία Ακινήτου


ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ:

 • φωτοτυπία ταυτότητας (στη οποία πρέπει ν’ αναγραφούν διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
 • πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται ή το ΑΤΑΚ του και θα πρέπει να εκδοθεί από τη ΔΟΥ ή από το συμβολαιογράφο.
 • εάν το κτίσμα έχει ανεγερθεί μετά τις 14-3-1983, ακριβές αντίγραφο της σχετικής αδείας οικοδομής και τυχόν αναθεωρήσεών της.
 • εάν ο τίτλος κτήσεως του πωλητού είναι κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή μετά την 1η-1-1995, πιστοποιητικό από την αρμοδία ΔΟΥ ότι δεν οφείλεται ο σχετικός φόρος για το πωλούμενο ακίνητο.
 • πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ, εφ’ όσον ο πωλητής είναι έμπορος, επιχειρηματίας, μέλος εταιρείας κλπ. ή η οικοδομή έχει ανεγερθεί την τελευταία δεκαετία.
 • απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, συνοδευόμενο από φύλλο αρχικών εγγραφών ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για όσους δήμους απαιτείται.
 • πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 • ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/3-11-2017 τεύχος Α’). Σε περίπτωση ολοκληρωμένης υπαγωγής σχετική δήλωση ολοκληρωμένη υπαγωγής, με σχετική κάτοψη των τακτοποιημένων αυθαιρεσιών.
 • πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013), ΦΑΠ 2013, ΕΝΦΙΑ 2014, 2015, 2016 και 2017. Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά εκδίδονται ηλεκτρονικά.
 • πιστοποιητικό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από τον αρμόδιο Δήμο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ:

Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο αγοραστής ζητεί την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και τα ακόλουθα:

 • Απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των 5 τελευταίων ετών.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία.
 • Αν είναι έγγαμος θα χρειαστεί, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.
Επικοινωνήστε μαζί μας